آزمون طرحواره

دستورالعمل

افراد از این جمله‌ها ممکن است برای توصیف خودشان استفاده کنند. لطفا هر جمله را با دقت بخوانید و ببینید تا چه حد توصیف درستی از شما به دست می‌دهد. اگر شما برای پاسخ دادن خاطرجمع نیستید، بر پایه چیزی که احساس می‌کنید جواب دهید نه بر اساس آنچه فکر می‌کنید درست است.

اگر دوست دارید، جمله را به گونه‌ای بازنویسی کنید که در مورد شما درست‌تر باشد و آنگاه ببینید جمله مذکور چقدر در مورد شما صدق می‌کند.

 

وارد کردن نام و نام خانوادگی و شماره تماس الزامی است.
نام و نام خانوادگی *
Fill out this field
شماره تماس *
Fill out this field
1. اغلب ، کسی را نداشته ام که از من حمایت کند . حرف هایش را با من بزند و عمیقاً نگران اتفاقاتی باشد که برایم می افتد .
Select an option
2. به طور کلی ، کسی نبوده که به من عاطفه ، محبت و صداقت نشان دهد .
Select an option
3. در بیشتر اوقات زندگی ، این احساس به من دست نداد که برای فرد دیگری ، شخص ویژه و ممتازی به شمار می روم.
Select an option
4. در اغلب اوقات کسی را نداشتم که واقعاً در دل به من گوش دهد ، مرا بفهمد یا اینکه احساس ها و نیازهای واقعی مرا درک کند .
Select an option
5. وقتی که نمی دانستم کاری را چگونه انجام دهم ، به ندرت شخصی پیدا می شد که مرا نصیحت و راهنمایی کند .
Select an option
6. من به افراد نزدیک خودم خیلی وابسته ام چون می ترسم مرا ترک کنند .
Select an option
7. آن قدر به دیگران نیازمندم که نگران از دست دادن آنها هستم .
Select an option
8. نگرانم مبادا نزدیکانم مرا ترک کنند یا مرا به حال خود رها کنند .
Select an option
9. وقتی احساس می کنم کسی که برایم مهم است از من دوری می کند ، مأیوس می شوم .
Select an option
10. برخی اوقات آن قدر نگران آن هستم که مردم مرا ترک کنند که آنها را از خود می رانم .
Select an option
11. احساس می کنم مردم از من سودجویی می کنند .
Select an option
12. احساس می کنم باید در حضور دیگران از خودم محافظت کنم ، چون در غیر این صورت عمداً به من آسیب می زنند .
Select an option
13. دیگران دیر یا زود به من خیانت می کنند.
Select an option
14. نسبت به انگیزه های دیگران ، سوءظن شدید دارم .
Select an option
15. معمولاً به طور جدی به انگیزه های نهانی مردم فکر می کنم .
Select an option
16. وصله ناجور اجتماع هستم.
Select an option
17. اساساً با دیگران خیلی فرق دارم .
Select an option
18. نمی توانم به کسی تعلق خاطر داشته باشم ، انسان گوشه گیری هستم .
Select an option
19. احساس می کنم با مردم بیگانه ام.
Select an option
20. همیشه احساس می کنم در جمع ، جایی ندارم .
Select an option
21. مردان یا زنانی که دوستشان دارم ، وقتی عیب های مرا ببینند ، نمی توانند دوستم داشته باشند .
Select an option
22. اگر کسی واقعاً مرا بشناسد ، مایل نیست با من رابطه ای صمیمی برقرار کند .
Select an option
23. لیاقت عشق ، توجه و احترام دیگران را ندارم.
Select an option
24. احساس می کنم هیچ کس مرا دوست ندارد .
Select an option
25. در بسیاری از جنبه ها ، چنان شخصیت پر از عیب و ایرادی دارم که نمی توانم در کنار دیگران راحت باشم.
Select an option
26. تقریباً هیچ کاری را نمی توانم به خوبی دیگران انجام دهم .
Select an option
27. هر زمان پیشرفتی در کارم به وجود می آید، احساس بی کفایتی می کنم .
Select an option
28. بیشتر مردم در حوزه های شغلی و تحصیلی از من تواناترند.
Select an option
29. نمی توانم مانند اغلب مردم در کارهایم با استعداد باشم.
Select an option
30. در کار یا تحصیل ، مثل بقیه باهوش نیستم .
Select an option
31. احساس می کنم نمی توانم به تنهایی از پس کارهای روزمره ام بربیایم.
Select an option
32. فکر می کنم در انجام کارهای روزمره ، آدم وابسته ای هستم.
Select an option
33. عقل درست و حسابی ندارم.
Select an option
34. اصلاً به قضاوت های خودم در موقعیت های روزمره ، اعتماد ندارم .
Select an option
35. احساس می کنم نمی توانم به تنهایی گلیم خودم را از آب بیرون بکشم .
Select an option
36. نمی توانم از شر این احساس ها رها شوم که مبادا اتفاق بدی بیفتد.
Select an option
37. احساس می کنم هر لحظه ممکن است یک فاجعه طبیعی ، جنایی، حقوقی یا پزشکی برایم اتفاق بیفتد.
Select an option
38. آدم ترسویی هستم.
Select an option
39. می ترسم تمام سرمایه خود را از دست بدهم و بیچاره شوم .
Select an option
40. اغلب نگرانم از اینکه دچار سکته قلبی یا بیماری سرطان بشوم ، حتی وقتی دلایل پزشکی کمی برای این نگرانی وجود دارد
Select an option
41. قادر نیستم از والدینم جدا شوم،کاری که هم سن و سال هایم انجام می دهند .
Select an option
42. من و والدینم تمایل داریم خود را بیش از حد در زندگی و مسایل یکدیگر درگیر کنیم .
Select an option
43. اگر من و والدینم، مسایل جزئی و خصوصی خود را از یکدیگر پنهان کنیم ، احساس گناه یا خیانت می کنیم.
Select an option
44. اغلب احساس می کنم که انگار سایه سنگین والدینم دائم بر سر من است ... نمی توانم یک زندگی جداگانه برای خودم داشته باشم.
Select an option
45. هویت من چنان با هویت والدینم و همسرم گره خورده است که واقعاً نمی دانم کی هستم و چی می خواهم .
Select an option
46. در کار دیگران دخالت نمی کنم ، چون از عواقب دخالت در کار آنها می ترسم.
Select an option
47. احساس می کنم چاره ای ندارم جز اینکه به خواسته های دیگران تن بدهم ، چون در غیر این صورت ، یا مرا ترک می کنند یا درصدد تلافی برمی آیند .
Select an option
48. در روابطم، به دیگران اجازه می دهم که بر من مسلط شوند .
Select an option
49. همیشه به دیگران اجازه داده ام به جای من تصمیم بگیرند ، در نتیجه من واقعاً نمیدانم چه می خواهم .
Select an option
50. خیلی برایم مشکل است که از دیگران تقاضا کنم حقوقم را رعایت و احساساتم را درک کنند .
Select an option
51. در نهایت ، کار مراقبت از نزدیکانم روی دوش من است .
Select an option
52. آدم خوبی هستم ، چون بیش از آنکه به فکر خودم باشم ،به فکر دیگرانم.
Select an option
53. مهم نیست که چقدر سرم شلوغ است ، من همیشه می توانم وقتی را برای دیگران کنار بگذارم .
Select an option
54. همیشه به درددل دیگران گوش داده ام .
Select an option
55. اطرافیانم معتقدند که من برای رفع نیازهای دیگران خیلی تلاش میکنم ، ولی برای خودم کاری انجام نمی دهم .
Select an option
56. خجالت می کشم که احساسات مثبتم )مثل محبت و توجه (را به دیگران بروز بدهم .
Select an option
57. از اینکه احساساتم را به دیگران ابراز کنم خیلی شرمسار می شوم.
Select an option
58. برای من خیلی سخت است که صمیمی و بی تکلف رفتار کنم.
Select an option
59. آن قدر خودم را کنترل می کنم که مردم فکر می کنند آدم بی احساسی هستم.
Select an option
60. از نظر دیگران من عصبی و ناراحتم .
Select an option
61. باید در هر کاری که انجام می دهم بهترین باشم، نمی توانم بپذیرم که نفر دوم باشم.
Select an option
62. سعی می کنم نهایت تلاش خود را بکنم؛ خوب بودن نسبی کار، هیچ گاه مرا راضی نمیکند .
Select an option
63. باید به تمام مسئولیت هایم عمل کنم .
Select an option
64. احساس میکنم برای پیشرفت و دستیابی به خواسته هایم ، همواره تحت فشار هستم .
Select an option
65. وقتی که کاری را اشتباه انجام می دهم ، نمی توانم خودم را ببخشم یا دست به بهانه تراشی بزنم .
Select an option
66. وقتی از کسی چیزی می خواهم ، خیلی برایم سخت است "نه" بشنوم .
Select an option
67. آدم خاصی هستم و نمی توانم محدودیت هایی را که بر سر راه دیگران وجود دارد بپذیرم.
Select an option
68. از اینکه مرا محدود کنند یا جلوی کارم را بگیرند ، به شدت متنفرم.
Select an option
69. احساس میکنم نباید از قوانین و قراردادهای بهنجاری که مردم تابع آنها هستند، اطاعت کنم.
Select an option
70. احساس می کنم کارها و خواسته های من ، ارزشمندتر از کارها یا خواسته های دیگران است.
Select an option
71. حوصله انجام کارهای متداول زندگی یا کارهای ملال آور را ندارم.
Select an option
72. اگر به یکی از اهدافم نرسم، زود مأیوس می شوم و دست از تلاش برمی دارم.
Select an option
73. خیلی برای من سخت است که به خاطر دستیابی به هدف بلند مدت، از سر خیر رضایتمندی فوری بگذرم.
Select an option
74. نمی توانم خودم را مجبور کنم که کارهای بدون لذت را انجام بدهم ،حتی اگر بدانم که این کارها ، نتایج خوبی به دنبال دارد.
Select an option
75. به ندرت توانسته ام به تصمیم ها و راه حل هایم خودم پایبند باشم.
Select an option

دکتر زهره واثقی ، مشاور‌ و روانشناس خانواده و زوج درمانگر، مشاوره پیش از ازدواج، مشاور کودک، اختلافات زناشوئی، اضطراب، اختلالات یادگیری کودک

فهرست
Call Now Buttonتماس بگيريد