تست افسردگی

نام و نام خانوادگی *
Fill out this field
شماره تماس *
Fill out this field
سوال 1
Select an option
سوال 2
Select an option
سوال 3
Select an option
سوال 4
Select an option
سوال 5
Select an option
سوال 6
Select an option
سوال 7
Select an option
سوال 8
Select an option
سوال 9
Select an option
سوال 10
Select an option
سوال 11
Select an option
سوال 12
Select an option
سوال 13
Select an option
سوال 14
Select an option
سوال 15
Select an option
سوال 16
Select an option
سوال 17
Select an option
سوال 18
Select an option
سوال 19
Select an option
سوال 20
Select an option
سوال 21
Select an option

تفسیر جدول افسردگی

ابتدا باید نمره‌ها را باهم جمع کنید.

جمع امتیازاتمیزان افسردگی
1 - 10طبیعی
11 - 16کمی افسرده
17 - 20نیاز به مشورت با روانشناس / روانپزشک
21 - 30به نسبت افسرده
31 - 40افسردگی شدید
بیشتر از 40افسردگی بیش از حد
فهرست