تست صمیمیت زناشویی تامپسون واکر

لطفا جملات زیر را با دقت بخوانید و با استفاده از اعداد زیر نظرتان را درباره ی رابطه خود با همسرتان مشخص کنید. لطفا نظر خود را با استفاده از اعداد زیر در سمت راست هر سوال بنویسید. توجه داشته باشید برای هر جمله فقط یک عدد را بنویسید. پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما سپاسگزاریم.

نام و نام خانوادگی *
Fill out this field
شماره تماس *
Fill out this field
ما دلمان می خواهد اوقات خود را با هم بگذرانیم.
Select an option
او نشان می دهد که مرا دوست دارد.
Select an option
ما با یکدیگر رو راست و صادق هستیم.
Select an option
ما می توانیم انتقاد دیگری را از اشتباهات و خطاهای خود بپذیریم.
Select an option
ما از یکدیگر خوشمان می آید.
Select an option
ما به یکدیگر عزت و احترام می گذاریم.
Select an option
زندگی ما به خاطر با هم بودن خوب است.
Select an option
از رابطه خودمان لذت می بریم.
Select an option
او به احساس های من اهمیت می دهد.
Select an option
ما احساس می کنیم که با هم یکی هستیم.
Select an option
میزان خود خواهی در رابطه ما بسیار کم است.
Select an option
او همیشه به فکر منفعت و مصلحت من است.
Select an option
بودن او در زندگیم از خوشبختی های من است.
Select an option
همیشه در کنار او احساس بهتری به من دست می دهد.
Select an option
او برای من مهم است.
Select an option
ما یکدیگر را دوست داریم.
Select an option
من به این رابطه اطمینان دارم و روی آن حساب می کنم.
Select an option
فهرست